Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
 

 Nội dung

 
Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính   21-03-2022
Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đồng Nai năm 2022 đặt mục tiêu: tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác CCHC nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm giải trình, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện mức độ hài lòng của người dân và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước.
 tanphu3 (Custom).jpg
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tối thiểu 96%

UBND tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC. Các cơ quan, đơn vị xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình công tác năm 2022. Đẩy mạnh toàn diện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Theo Kế hoạch, Đồng Nai sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ: cải cách thể  chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC.
Cụ thể, về cải cách thể chế, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn hiện thể chế thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là về tổ chức bộ máy hành chính.
Về cải cách thủ tục hành chính: 100% thủ tục hành chính, quy trình nội bộ điện tử thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời theo quy định. 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời. Tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được số hóa. Tối thiểu 80% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, huyện, xã có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, tối thiểu 50% đơn vị cấp xã cung cấp dịch vụ vông chứng thực điện tử. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tối thiểu 96%...Để thực hiện các mục tiêu đó, sẽ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính; các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, bưu chính để nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao hiệu quả giải quyết phản ánh kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai các phương án hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
IMG_1476 (Custom).JPG
Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số
 
Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng sắp xếp tinh gọn, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước; giảm số lượng, tinh giản bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021…
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo và đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện CCHC năm 2022.
P.H

In nội dung
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.
 

 Chưa có tên

 
 

 Video Clip

 
Video clip
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED trong sản xuất đạt hiệu quả cao
 • Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Vạn Bảo Lộc
 • Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được đo hàm lượng vàng
 • Công bố chỉ dẫn địa lý cho chôm chôm Long Khánh
 • Hội thảo nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • Hội nghị cán bộ công chức và triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 2
 • Vũ điệu đen tối "đồng hồ xăng" phần 1
 • Nhiều trạm xăng dầu sử dụng công nghệ cao gắn chíp qua mắt người tiêu dùng và các cơ quan chức năng
 • Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Okayama (Nhật Bản)

 • Hình ảnh liên kết
  Liên kết website trong tỉnh
  Liên kết website các tỉnh
  Lượt truy cập