Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Sản phẩm đạt giải

 
Các Sản phẩm dự thi đạt giải Thể loại Báo In, Báo Điện tử năm 2018 khối Không chuyên nghiệp Cập nhật: 20-02-2019 03:40

Bai Giai Nhat_Nganh Y te Dong Nai voi cuoc Cach mang cong nghep 4.0 - Bai 1.docBai Giai Nhat_Nganh Y te Dong Nai voi cuoc Cach mang cong nghep 4.0 - Bai 1.doc

Bai Giai Nhat_Nganh Y te Dong Nai voi cuoc Cach mang cong nghep 4.0 - Bai 2.docBai Giai Nhat_Nganh Y te Dong Nai voi cuoc Cach mang cong nghep 4.0 - Bai 2.doc

Bai Giai Nhat_Nganh Y te Dong Nai voi cuoc Cach mang cong nghep 4.0 - Bai 3.docBai Giai Nhat_Nganh Y te Dong Nai voi cuoc Cach mang cong nghep 4.0 - Bai 3.doc

Bai Giai Nhat_Nganh Y te Dong Nai voi cuoc Cach mang cong nghep 4.0 - Bai 4.doc.docxBai Giai Nhat_Nganh Y te Dong Nai voi cuoc Cach mang cong nghep 4.0 - Bai 4.doc.docx

Bai Giai Nhi_Buoc tien tu cong nghe - ky thuat moi trong kham chua benh Ky 1.docxBai Giai Nhi_Buoc tien tu cong nghe - ky thuat moi trong kham chua benh Ky 1.docx

Bai Giai Nhi_Buoc tien tu cong nghe - ky thuat moi trong kham chua benh  Ky 2.docxBai Giai Nhi_Buoc tien tu cong nghe - ky thuat moi trong kham chua benh Ky 2.docx

Bai Giai Nhi_Buoc tien tu cong nghe - ky thuat moi trong kham chua benh Ky 3.docxBai Giai Nhi_Buoc tien tu cong nghe - ky thuat moi trong kham chua benh Ky 3.docx

Bai Giai Nhi _Thi dua sang tao ung dung nghien cuu KHCN.pdfBai Giai Nhi _Thi dua sang tao ung dung nghien cuu KHCN.pdf

Bai Giai Ba_Sinh vien chuyen giao hang chuc may in 3D da nang tu che.pdfBai Giai Ba_Sinh vien chuyen giao hang chuc may in 3D da nang tu che.pdf

Bai Giai Ba_Xây dung và phat trien he sinh thai khơi nghiep doi moi sang tao tinh Dong Nai nhung buoc di vung chac.pdfBai Giai Ba_Xây dung và phat trien he sinh thai khơi nghiep doi moi sang tao tinh Dong Nai nhung buoc di vung chac.pdf

Bai Giai Ba_Hanh trinh dua thong tin KHCN den voi nguoi dan tren dia ban tinh Dong Nai.docBai Giai Ba_Hanh trinh dua thong tin KHCN den voi nguoi dan tren dia ban tinh Dong Nai.doc

Bai Giai KK_Vai tro cua nganh KHCN trong viec huong toi nen nong nghiep 4.0 tai Dong Nai.pdfBai Giai KK_Vai tro cua nganh KHCN trong viec huong toi nen nong nghiep 4.0 tai Dong Nai.pdf

Bai Giai KK_Ung dung cac dich vụ Internet trong giang day và quan ly sinh vien hieu qua.pdfBai Giai KK_Ung dung cac dich vụ Internet trong giang day và quan ly sinh vien hieu qua.pdf

Bai Giai KK_Sang kien min De no K58.pdfBai Giai KK_Sang kien min De no K58.pdf

Bai Giai KK_Nhung thanh tuu dang mung cua Hoi Y hoc tinh Dong Nai.pdfBai Giai KK_Nhung thanh tuu dang mung cua Hoi Y hoc tinh Dong Nai.pdf

Bai Giai KK_Ngươi thay dam me nghien cưu  sang tao.pdfBai Giai KK_Ngươi thay dam me nghien cưu sang tao.pdf

Bai Giai KK_Khoan chi trong thuc hien nhiem vu khoa hoc và cong nghe.pdfBai Giai KK_Khoan chi trong thuc hien nhiem vu khoa hoc và cong nghe.pdf

Bai Giai KK_ Chuyen chua ke ve nguoi giang vien voi dam me che tao xe tiet kiem nhien lieu.pdfBai Giai KK_ Chuyen chua ke ve nguoi giang vien voi dam me che tao xe tiet kiem nhien lieu.pdf

Bai Giai KK_Giai phap nang cao chat luong doi ngu giao vien trong cac Truong THCS tai huyen Trang Bom Dong Nai.pdfBai Giai KK_Giai phap nang cao chat luong doi ngu giao vien trong cac Truong THCS tai huyen Trang Bom Dong Nai.pdf

Bai Giai KK_Cach mang cong nghiep lan thu 4- nhung co hoi và thach thuc doi voi lao dong nu.pdfBai Giai KK_Cach mang cong nghiep lan thu 4- nhung co hoi và thach thuc doi voi lao dong nu.pdf


In nội dung